Văn hóa nhóm

Group Culture

Mục tiêu của chúng tôi
Để phát triển ngành vật liệu hàn của Trung Quốc, tạo nên thương hiệu riêng của quốc gia chúng ta, và làm cho công ty lớn hơn, mạnh hơn và ổn định hơn.

Tuyên bố sứ mệnh
Không ngừng theo đuổi các sản phẩm chất lượng cao và không có sai sót trong việc phục vụ khách hàng của chúng tôi.